دين اسلام دين ترور نيست(2)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

نقشه فعلي جهان، خود بیانگر اینست که شمشير جز در اندک مواردي موجب نفوذ اسلام در جهان نشده است. سرزمين هايي که جنگ در آن کمتر روي داده است بيشترين مسلمانان را شامل ميباشند که نمونه بارزي آن کشور هاي چون اندونيزي است. بر اين اساس، طبق حقوق اساسي اسلام، رابطه ميان ملتها بر روابط مسالمت آميز مبتني است وتوسل به جنگ در اسلام به واقع دفاع در برابر جنگي است که آتش آن را ديگران روشن ساخته اند. اسلام در مفهوم کلي از دو کلمه: (دين وصلح) تر کيب يافته است...

در جزيرة العرب جنگي ميان مسلمانان وقبايل عرب در نگرفت جز آن که ماهيت دفاعي داشت يا هدفي پيشگيرانه دربين بود. حق شمشير برابر با حق زندگي است. هر جا اسلام دست گرفتن شمشير را لازم دانسته است از باب اضطرار وبراي حق در زندگي بوده است. حق زندگي در اسلام يعني حق آزادي در دعوت وعقيده ...

اگر به نقشه فعلي جهان نظر بياندازيم در خواهيم يافت که شمشير جز در اندک مواردي موجب نفوذ اسلام در جهان نشده است. سرزمين هايي که جنگ در آن کمتر روي داده است بيشترين مسلمانان را شامل ميباشند که نمونه بارزي آن کشور هاي چون اندونيزي است. بر اين اساس، طبق حقوق اساسي اسلام، رابطه ميان ملتها بر روابط مسالمت آميز مبتني است وتوسل به جنگ در اسلام به واقع دفاع در برابر جنگي است که آتش آن را ديگران روشن ساخته اند. اسلام در مفهوم کلي از دو کلمه: (دين وصلح) تر کيب يافته است. (العقاد، عباس محمد، حقايق الاسلام واباطيل خصومه، 1966: 300 - 309)

داکتر زحيلي می گويد:

جنگ با ملل غير مسلمان که با مسلمانان دشمني ندارند وآنان را در عمل به دينشان آزاد می گذارند روانيست ونبايد روابط مسالمت آميز با آنان را قطع کرد، زيرا ... اصل بر صلح است. (الزحيلي، وهبة العلاقات الدوليه في الاسلام مقارنة با لقانون الدولي الحديث 1997: 102)

بنابر اين گفته کساني را که گويند: شر يعت اسلامي در اغلب موارد، شريعتي مبتني بر جنگ وشمشير است، بر داشتي بي اساس بوده وبه هيچ صورت با مفهوم ومحتوي دين مقدس اسلامي مطابقت نداشته، ندارد ونخواهد داشت.

مشهور ترين آيه قرآن عظيم الشان که از آن در باره جنگ ذکر بعمل آمده است: (آيه: 26 سوره توبه است: (وقاتلوا المشرکين کافة کما يقاتلوکم کافة واعلموا آن الله مع المتقين) در تفسير اين آيه مبارکه مفسرين مينويسند:

1- هدف اين آيه مبارکه حفظ حق حيات انساني است. بر اين اساس چنانچه دشمنان اسلام همگي قصد سلب حيات مسلمانان را داشته باشند، ضروري ولازمي ومنطقي است که مسلمانان نيز به دفاع از حق خويش که حق مشروع است در برابر آنان ايستاده شوند و را ه مقاومت را در پيش گيرند وطوريکه براي همه معلوم است که چنين دفاعي با فطرت انساني نيز ساز گار است.

2- در آيه مبارکه آمده است: که چون آنان قصد جنگ با همه شما دارند، شما نيز با آنان کار زار جنگ کنيد. بنابراين آنان هستند که به مسلمانان تعرض می کنند ومسلمانان نيز در جواب اقدام تجاوز کارانه دشمن با تمام توان با مقابله دعوت شده اند.

در ادامه آيه مبارکه که از کمک وياري پروردگار با اهل تقوا يادي بعمل آمده است، خود مبين رعايت اصول انساني در جنگ است. (تفسير طبا طبايي: 2 /65 -68 و9/27)

غزوات پيامبر صلی الله عليه وسلم:

اگر غزوات پيامبر صلي الله عليه وسلم بطور دقيق مورد تحليل ومطالعه قرار گيرد در خواهيم يافت که همه غزوات پيا مبر صلي الله عليه وسلم ماهيت دفاعي داشته وبا اصل اصول صلح ومر حمت ساز گار است.

غزوات اسلام به هدف اجبار مردم براي پذيرفتن دين جديد نبوده، زيرا دين در ما هيت خود اجبار را نمي پذيرد. همه در گير هايي که در عصر رسالت صورت گرفته مقاومت بوده وهر کدام آن بر حسب شرايط واقتضاي خاص، هر در گيري به هدف دفاع از هويت اسلامي صورت گرفته است.

اين مشر کان بودند که محمد صلی الله عليه وسلم ويارانش را از ديار شان بيرون کردند اگر ياران پيامبر صل? الله عليه وسلم را از خانه وکاشانه شان بيرون نمي راندند، وباز در مدينه عليه شان جنگ وتجاوز را روا نمي داشتند به هيچ صورت جنگي صورت نمي پذيرفت. ولي همين مشر کين مکه بودند که عليه مسلمانان در مدينه هجوم را براه انداختند وميخواستند پايتخت مسلمانان را در مدينه در براه انداختن جنگ هاي احد واحزاب ... نابود کنند. ولي ساير غزوات پيا مبر صل? الله عليه وسلم که نام جنگ به ايشان گذاشته شده است، جنگ نبوده بلکه حالات دفاعي بخود داشت وتقريبآ ميتوان آنرا شبيه جنگ مسمي ساخت تا جنگ به مفهوم واقعي آن.

ما ميتوانيم از روابط حسنه ومسالمت آميز مسلمانان ودولت اسلامي شان با دولت حبشه در صدر اسلام ياد آوري كنيم.

مسلمانان زماني متوسل به زور شدند که ديگران با توسل زور مانع استقلال وآزادي آنان در عمل به دينشان شدند. (العقاد عباس محمد، حقايق اسلام وابا طيل خصومه، 1996: 300 - 305)

مفهوم جهاد در اسلام:

در اين اواخر در وسايل اطلاعات جمعي سؤا لات مطرح ميگردد، بد ين عنوان که: در شرايط فعلي که شرايط صلح است، هدف از جهاد چيست؟

ميخواهم کوتاه ومختصر به عر ض بر سانم که هدف جهاد تآ مين امنيت وتضمين حاکميت واستقلال ودفاع از امت اسلامي است.

جهاد براي استقرار صلح وحمايت از اديان آسماني فرض گرديده است. قرآن عظيم الشان نيز به آن تاکيد ورزيده است: (ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذکر فيها اسم الله کثيرآ ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز) (حج: 40) (واگر خداوند بعضي از مردم را به دست بعضي ديگر دفع نمی کرد، هم صو معه هاي راهبان وهم معابد (مسيحسان) وهم عبادتگاههاي (يهوديان) وهم مساجد (مسلمانان) که نام خداوند در آنها بسيار ياد می شود، ويران مي گرديد، وخداوند تواناي پيروزمند است.)

جهاد هيچ گاه مفهوم جنگي ديني برای وادار کردن ديگران براي پذيرش دين اسلام نداشته وندارد. وچنين برداشتي به ماهيت، روح وجوهر دين مقدس اسلام وروح هدايات قرآن عظيم الشان (لا اکراه في الدين) که براي آزادي عقيده اعلان شده است نا ساز گار ودر تضاد ميباشد. (القاسمي 1982: 188)

در تاريخ زندگي پيامبر اسلام حضرت محمد صلی الله عليه وسلم ديده نشده که يک نصرانى را به اين دليل که اسلام را قبول نکرده است به قتل رسانده باشد. بلکه بالعکس پيامبر اسلام با نصاراى نجران با اکرام برخوردکرده است وحتي براي آنان اجازه داد ه است تا در مساجد مسلمانان به عبادت خويش بپردازند.

مورخين بهترين دوران را مر حله دوساله صلح حد يبيه، صلح که بين مسلمانان وقريش صورت گرفت ياد می نمايند. در اين دوسال تعداد زيادي از مردم به دين اسلام مشرف شدند که تعد اد شان بيش از تعداد کساني است که قريب بيست سال از آغاز اسلام تا زمان عقد اين پيمان مسلمان شده بودند. (الاسلام ومنطق القوة: نويسنده فضل الله 1981: 211)

چنانچه گفتيم يک بار ديگر با قاطعيت تام حکم ميکنيم که روابط ميان جهان اسلام با غير مسلمان بر اصل متين صلح مبتني بوده که در صورت تعرض نظامي به سر زمين اسلامي در قالب حق دفاع مشروع وقانوني تو جيهه ميشود ودفاع مشروع نيز حقي است که در حقوق بين الملل هم پذيرفته شده است وماده 51 منشور سازمان ملل متحد نيز بدان تصريح نموده است.

همچنان اگر دين اسلام را دين کامل بدانيم منطقي است که در جنب مجموع مقررات اخلاقي وقواعد مورد نياز زندگي، به قواعد جنگي وصلح وروابط خارجي نيز پرداخته است، زيرا در زندگي بشر از جنگ وصلح خلاصي نيست مگر موجوديت چنين قواعد ومقر راتي در يک نظام حقوقي نمي تواند دليلي بر دائمي بودن يک وضعيت در آن نظام دانست وچنين نتيجه گرفت که چون در اسلام جهاد فرض گرديده است پس مسلمانان همواره در جنگ دائمي با غير مسلمانان به سر مي برند.

همچنان قابل تذکر است که آيا اديان ديگر هميشه در صلح زندگي کرده اند وهر گز دست به جنگ نزده اند؟ مگر در تاريخ نصرانيت جنگ متعددي براي نصراني کردن ديگران صورت نگرفته است؟ آيا ميتوان جنگ هايي را که نصاري براه انداخته اند به حساب دين حضرت عيسي عليه السلام که بعنوان دين صلح ياد ميگردد حسا ب کرد؟

بلي آناني که ميگويند که اسلام دين شمشير است اگر هدف شان از دين شمشير آن باشد که اين دين جهاد وبخصوص جهاد نظامي را بر پيروان خويش فرِض گردانيده است، سخن بجا ي گفته اند ولي اگر هدف شان اين باشد که دين اسلام به زور شمشير منتشر شده است در اشتباه اند، زيرا دين اسلام دين عقل ومنطق است واز راه عقل ومنطق جهانشمول شده است.

دين اسلام پيروان خويش را هميشه به استدلال، منطق وبرهان دعوت نموده ميفرمايد:

(ادع الي سبيل ربک با لحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هی احسن) (به راه پروردگارت با حکمت وپند هاي حسنه فراخوان، وبا آنان به طريق وشيوه اي که بهتر است مجادله ومقابله کن) (نحل: 125)

مسلمان کردن ديگران را به زور وجبر نمي توان دعوت مشروع بحساب آورد.

دعوت اسلام هيچگاه از روش مسالمت اميز خويش که پيروي از رويه احسن که قرآن عظيم الشان وسنت پيامبر صلی الله عليه وسلم بدان تاکيد ورزيده است وبراي پيروان خويش بدان امر نموده است، دور نخواهد شد.

دين اسلام دين اعتقاد وباور قلبي است که با اراده واختيار بايد آنرا پذيرفت نه با قهر و غلبه وشمشير. دعوت اسلام منحصر به زبان نيست، بلکه در عمل بايد نشان داد که دين اسلام دين صلح، صفا، دين رحمت ومرحمت است.

بلي اسلام داراي شمشير است ولي براي دفاع ورفع موانع از دعوت ونه براي هجوم وغلبه بر ديگران.

نگارش: امين سعيدي

این مطلب را به اشتراک بگذار

اضافه کردن نظر

در متن نظرات خود از هرگونه توهین به دیگران خودداری کرده و صرفا نظر خود را مرقوم بفرمایید.


کد امنیتی
تازه کردن

آخرین نظرات

آخرین پیامک ها

شبی با قرآن(1393/08/22) 1393-08-22 - سلام خدا بر شما * و در زمین کوههای...
شبی با قرآن(1393/08/15) 1393-08-15 - سلام اسلام دین صلح است *اي كساني ...
شبی با قرآن(1393/08/08) 1393-08-08 - سلام *اميد است پروردگارتان ( بعد ...

ورود نویسندگان

شبی با قرآن

  • در بخش شبی با قرآن تذکره پیامک های ارسالی هر هفته به همراه تفسیر آیات هفته ، همزمان با ارسال پیامک ها قرار داده خواهد شد تا بدین سان امکان دسترسی به پیامک ها از طیق اینترنت نیز فراهم شود.
  • پیامک های هفتگی

بخش اخبار

  • در بخش اخبار تذکره تلاش خواهد شد تا جدیدترین اخبار و رویدادهای جهان اسلام به سمع و نظر خوانندگان گرامی برسد.
  • ورود به بخش اخبار

بخش دانلود

  • در بخش دانلود تذکره تلاش خواهد شد تا امکان دانلود و مشاهده ی آنلاین انواع فایل های صوتی و تصویری و کتاب و نرم افزار اسلامی فراهم شود تا بدین گونه قدمی در راستای نشر فرهنگ اسلامیمان برداشته باشیم
  • ورود به بخش دانلود

مقالات تذکره

  • در بخش مقالات تذکره تلاش خواهد شد افزون بر تولید مقاله یکی از قوی ترین آرشیوهای مقاله برای سایت های اسلامی ایجاد شود تا امکان دسترسی به حجم وسیعی از مقالات در کمترین زمان ممکن فراهم شود.
  • ورود به بخش مقالات
شما اینجا هستید: خانه مقالات فکر و اندیشه دين اسلام دين ترور نيست(2)