دين اسلام دين ترور نيست(1)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 اگر ارشادات قرآني، وهدايات ودساتير پيامبر بزرگ وار اسلام حضرت محمد (ص) دقيق، همه جانبه، بيطرفانه ومنصفانه مورد تحليل وارزيابي قرار گيرد، بوضوح تام در خواهيم يافت که دين اسلام دين صلح ودين رحمت بوده، ودر هيچ زماني دين ترور نبوده ونخواهد بود. پيامبر محمد (ص)برای گسترش صلح، آرامش ورحمت مبعوث گرديده است. واقعآ هم دين که اساس آن رحمت باشد، پيامبر آن نيز بايد پيام آور رحمت وصلح باشد. (وما ارسلناک اِلا رحمة للعالمين) (انبيا ء: 107) (وما تورا جز مايه رحمت براي جهانيان نفرستاديم)

همچنان پيامبر اسلام در اين مورد مي فرمايد: (وأنا نبي الرحمة) (ترمذي،206)

و (انما انا رحمة مهداة) (ابن کثير: 3 / 221).

در روايات اسلامي آمده است بعد از اينکه مسلمانان به فتح عظيم (فتح مکه) نايل آمدند ومسلمانان جوقه جوقه وارد شهر مکه ميگرديدند يکي از صحابه کرام (سعد بن عباده) که بيرق فتح را بدست داشت شعار ميداد: (اليوم يوم الملحمة ... ) (امروز روز كشت و كشتار است،) ولى بمحض خبر رسيدن به پيامبر صلى الله عليه و سلم به على ابن ابى طالب دستور دادند تا پرچم را از دستش بكَشَد و فرمودند: بلكه امروز روز رحمت است ... ) پس در روز عزت مسلمين بعد از آنهمه شكنجه و عذاب باز هم پيامبر اسلام از آنها انتقام نگرفت و آنروز فتح را بجاى كشت و كشتار و انتقام روز رحمت و سرفرازى اسلام دانست كه خود سبب اسلام اهل مكه شد بعد از اينكه درياى بيكران رحمت اسلام را برايشان آشكار شد.

همچنان در تاريخ اسلام آمده است: که صحابه کرام بعد از همه تجاوزات واهانت هاي که مشرکان مکه عليه پيامبر صلي الله عليه وسلم واصحابش، روا داشتند. به نزد پيامبر اسلام عرض داشتند: يا رسول الله! در حق اين قوم نفرين بفرستيد تا از شر آنها نجات يابيم. ولي پيامبر اسلام در جواب صحابه کرام فرمود: (اِ ني لم أُبعث لعانآ واِ نما بعثت رحمة) (ابن کثير تفسير القرآن العظيم: 3 / 211) (براي نفرين کردن فرستاده نشده ام بلکه براي رحمت فرستاده شده ام). واقعآ هم روش پيامبر اسلام، روش عفو وگذشت روش رحمت ومرحمت بود.

عسقلاني در کتاب خويش فتح الباري روايتي دارد: ميگويند محمد صلی الله عليه وسلم به قاتل عموى خويش سيد الشهدا همزه که در جنگ احد توسط (غلام حبشي) به شهادت رسانيده شد، وسينه مبارک اش توسط او وحشيانه پاره گرديد، به او گفت:

(از پيش چشمانم دور شو که ترا نبينم).

پايه وستون شريعت اسلام را صلح، رحمت وعدم خشونت، تشکيل ميد هد. قرآن عظيم الشان وسنت پيامبر اسلام بر اصل صلح ورفتار مسالمت آميز تاکيد نموده وهمه هدايتش بر اين اصل نيز استوار ميباشد.

قرآن عظيم الشان اعراب جاهليت را که با جنگ وخون ريزي عادت کرده بودند، در اولين پيام خويش آنان را به صلح دعوت نموده وخطاب به آنان مي فرمايد:

(واِن جنحوا للسلم فا جنح لها وتو کل علی الله) (انفال: 61) (چنان چه براي صلح آغوش گشودند، تو نيز براي صلح آغوش بگشاي).

دين اسلام حتي در ميدان جنگ ونبرد هم خواهان صلح وآشتي است: (ولا تقولوا لمن اَلقي اِليکم السلم لست مؤمنآ) (نسا ء: 94) (به آن که با شما از در آشتي وتسليم در ايد مگوييد که بي ايمان هستى). مفسرين بر اين عقيده اند که: اگر کسيکه با مسلمانان در حال نبرد، اقدامي صلح جويانه بکند، بر مسلمانان واجب است تا در مقابل آن به جواب مثبت بپردازند واز جنگ دست بردارند. (قرطبي، الجامع لاحکام القرآن: 1405: 5 / 336 والشوکاني فتح القدير: 1/ 50114).

داستان هابيل وقا بيل در قرآن عظيم الشان يکي از نمونه عالي صلح وآشتي در دين مقدس اسلام بشمار ميرود. زمانيکه قابيل برادر خويش را تهديد به مرگ کرد، هابيل در جواب اش پيام آشتي وصلح را در پيش گرفت: (لئن بسطت إلي يد ك لتقتلني ما أ نا بباسط يد ي إليك لأ قتلك إ ني أ خاف الله رب العالمين) (ما ئده: 28) (اگر تو دست به کشتن من بزني من دست به کشتن تو نمي زنم. من از پروردگار جهانيان مي ترسم).

(سلام) (صلح) يکي از نام هاي پروردگار ميباشد: (هو الله الذي لا اله هو الملک القدس السلام ... ) (الحشر: 23) (اوست خداوندي که خدايي جزو او نيست، فرمانرواي قدوس سلام ... )

قرآن عظيم الشان يکهزارو چهارصد سال قبل صلح جهاني را براي عالم بشريت مژ ده داده ومي فرمايد: (يا ايها الذين امنو ا ادخلوا في السلم کا فه ولا تتبعوا خطوات الشيطان ... ) (بقره: 208) (اي کسانيکه ايمان اورديد همگي در صلح در آييد واز پيروي را ه شيطان بپرهيزيد ... )

قرآن عظيم الشان التزام مسلمانان را به صلح وامنيت با زيبايي خاص خويش چنين بيان ميدارد: (فان اعتزلوکم فلم يقاتلوکم والقوا اليکم السلم فما جعل الله لکم عليهم سبيلا)

(وقتيکه از شما دست بردارند وبا شما سر جنگ نداشته باشند وبخواهند از در آشتي باشما پيش آيند. خداوند راهي را براي شما عليه آنان قرار نداده است) (نسا ء: 90)

بر اين اساس آياتي که دلالت بر صلح وآشتي را دارد. نسخ نشده است وجنگ ومبارزه زماني رواست که صلح خواهي وجود نداشته باشد

اصطلاح (سلام) (صلح) ومشتقات آن در پيش از يک صد آيه از قرآن عظيم الشان بکار رفته در حاليکه اصطلاح (جنگ يا حرب) ومشتقات آن به جز در شش آيه از قرآن کريم تذکر نيافته است. (الترمذي، الشما ئل المحمديه)

پيامبر اسلام محمد صلی الله عليه وسلم از جمله اولين شخصيتي در عالم بشريت است که به ديپلوماسي واقعي صلح جويانه مبادرت نموده وسفيران خويش را براي برقراري روابط مسالمت آميز نزد دولت ها وامپراتوري زمان خويش گسيل داشته است، که از جمله ميتوان از ارسال نامه هاي صلح آميز به پادشاهان مصر، پيزانس، حبشه، فارس وغيره ... نام برد

(سلام) مشتق از (سلم)، (سلام) است اصطلاح (السلام عليکم) و (عليکم السلام) کلمات است که روزانه به ميلون ها مسلمان از طي قلب آن را بزبان جاري می سازد که در اين اصطلاحات عالترين مفاهيم صلح وروستي نهفته است.

همچنان توجه نموده باشيد زمانيکه نام پيامبر اسلام ويا نام ساير پيامبران بزبان آورده ميشود عبارت (عليه السلام) حتمآ در جنب آن اضافه ميشود.

مسلمانان نماز هاي پنج گانه خويش را به عالترين شعار صلح و دوستي به شعار (السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته) به پايان ميرسانند.

مؤرخين مينويسند که پيامبر اسلام در مکه هيچ گاه به عمليات نظامي وامور حربي مشغول نشد. ولي زمانيکه به مدينه منوره هجرت نمود، ومسلمانان مورد آزار وتجاوز قرار گرفتند، وجهاد بر مسلمانان فرِ ض گرديد، همان بود که مسلمانان بخاطر دفاع از خود وحکومت خويش پرداختند.

در احاديث متبرکه تذکر رفته است که: پيامبر اسلام حضرت محمد صلی الله عليه وسلم زمانيکه گروههای حربي ونظامي خويش را به سوي جبهات دفاعي اعزام ميداشت اکيدآ به ايشان هدايت ميفرمود: ( ... ولا تقتلوا شيخآ فانيآ ولا طفلا صغيرآ ولا امرآة ولا تغلو ا واصلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين) (الشامي 1314: 7 / 6)

(موسفيدان، پيرمردان، اطفال وزنان را بقتل نرسانيد، خيانت نکنيد، صلح را در پيش گيرد، نيکي کنيد، که پروردگار نيکو کاران را دوست دارد). اين است عظمت اسلام اين است زعامت عالم بشريت که همه فرموده هايش برمفاهيم صلح، مرحمت، وعطوفت استوار بوده و پيروان خويش را به امر مقدس صلح دعوت نموده است وتهمت هاي قتل، ترور از جمله شعار هاي است که دشمنان اسلام به منظور لکه دار شدن اسلام به آن دامن ميزنند.

همه مفسران، دانشمندان وفقهاي اسلام بر اين باور وعقيده اند که اصل در روابط مسلمانان با ديگران بر صلح ومرحمت مبتني است، وجنگ يک وضعيت عارضي است که بر دفع تجاوز وپيشتيباني ازدعوت اسلامي ضرورت مي يابد و در آن سيطره وغلبه بر ديگران جايي ندارد.

از ابن تيميه (رحمة عليه) نقل شده است که می فرمايد:

(جنگ با آناني رواست که با ما بر سر عمل کردن به دين می جنگند) اسلام با آناني که خواهان صلح اند، صلح میکند، دين اسلام سر جنگ را ندارد ولي با کسانيکه با مسلمان وارد جنگ شوند ويا مانع دعوت مسلمانان گردد به آنان به مبارزه بر می خيزد. جهاد با حجت وبيان با توسل به زور مقدم است.

محمد عبده می گويد: (خداوند جنگ را براي خون ريزي وگرفتن جان ديگران يا توسعه نفوذ بر ما واجب نگردانيده، بلکه جنگ را برای دفاع از حق وپيروان آن وحمايت از دعوت واجب کرده است.

مصطفي السباعي می گويد: (اصل در روابط ما با همه مليت ها بر صلح، ترک مخاصمه وجنگ واحترام عقايد، آزادي ها، اموال وارزش ها ديگر ملل قرار دارد.) (القاسمي، ظافر، الجهاد والحقوق الدوليه في الاسلام چاپ بيروت، 1982: 187 و309)

عباس عقاد يکي از مشهور ترين دانشمندان ونويسند گان مصري کتا بي در رد افترات عليه اسلام تحت عنوان (حقائق الاسلام وآبا طيل خصومه) تدوين داشته است.

نويسنده در بخش از کتاب خويش: در باره نسبت دادن شمشير با اسلام مينويسد:

(تاريخ دعوت اسلامي به اثبات رسانيده است: که مسلمانان پيش از آن که قادر باشند آزار وشکنجه مشر کان را از سر راه خويش دور نمايند، خود قرباني خشونت ها وشکنجه مشر کان قرار گرفتند. از خانه وکاشانه خويش بيرون رانده شدند وراه حبشه را در پيش گرفتند ودر نهايت به آن سر زمين پناه بردند. مسلمانان هيچ گاه به زور متوسل نشدند مگر در برابر زور که منطق نمي پذيرد. هر گاه به مسلمانان تعر ض نشود، از آنان بدي سر نزده است، بر خورد مسلمانان با دولت حبشه مبين چنين واقعيت است.

نگارش: امين سعيدي

این مطلب را به اشتراک بگذار

اضافه کردن نظر

در متن نظرات خود از هرگونه توهین به دیگران خودداری کرده و صرفا نظر خود را مرقوم بفرمایید.


کد امنیتی
تازه کردن

آخرین نظرات

آخرین پیامک ها

شبی با قرآن(1393/08/22) 1393-08-22 - سلام خدا بر شما * و در زمین کوههای...
شبی با قرآن(1393/08/15) 1393-08-15 - سلام اسلام دین صلح است *اي كساني ...
شبی با قرآن(1393/08/08) 1393-08-08 - سلام *اميد است پروردگارتان ( بعد ...

ورود نویسندگان

شبی با قرآن

  • در بخش شبی با قرآن تذکره پیامک های ارسالی هر هفته به همراه تفسیر آیات هفته ، همزمان با ارسال پیامک ها قرار داده خواهد شد تا بدین سان امکان دسترسی به پیامک ها از طیق اینترنت نیز فراهم شود.
  • پیامک های هفتگی

بخش اخبار

  • در بخش اخبار تذکره تلاش خواهد شد تا جدیدترین اخبار و رویدادهای جهان اسلام به سمع و نظر خوانندگان گرامی برسد.
  • ورود به بخش اخبار

بخش دانلود

  • در بخش دانلود تذکره تلاش خواهد شد تا امکان دانلود و مشاهده ی آنلاین انواع فایل های صوتی و تصویری و کتاب و نرم افزار اسلامی فراهم شود تا بدین گونه قدمی در راستای نشر فرهنگ اسلامیمان برداشته باشیم
  • ورود به بخش دانلود

مقالات تذکره

  • در بخش مقالات تذکره تلاش خواهد شد افزون بر تولید مقاله یکی از قوی ترین آرشیوهای مقاله برای سایت های اسلامی ایجاد شود تا امکان دسترسی به حجم وسیعی از مقالات در کمترین زمان ممکن فراهم شود.
  • ورود به بخش مقالات
شما اینجا هستید: خانه مقالات فکر و اندیشه دين اسلام دين ترور نيست(1)