فلسفه ی قبولی و رد عبادات

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

(عبدالظاهر داعي)

مناجات

عبادت مؤمن زماني قبول مي شود كه سه شرط اساسي پذيرش عبادت درآن موجود باشد كه اين شرايط عبارت اند از: پاکي، مطابق طريقه ي پيامبر (صلي الله عليه وسلم)، داشتن اخلاص

شرح اين سه نقطه:

 

اول: بر اساس پاكي باشد: اولين موضوعي كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اينست كه معيار پاکي و ناپاکي در دين مقدس اسلام بر اساس حکم خداوند (عزوجل) مي باشد، پاک در نزد مسلمان به چيزي گفته ميشود كه خداوند عزوجل آنرا پاک دانسته است، ومردار و نا پاک چيزي است كه خداوند عزوجل آنرا حرام و ناپاک بيان داشته است، و پيامبر صلي الله عليه وسلم آنرا تشريح وتوضيح نموده است.

مهمترين اساس پذيرش عبادات وطاعت ها به نزد خداوند (عزوجل) پاکي وصفايي وسايل آن عبادت است که به خداوند عزوجل براي قبولي تقديم مي گردد. خداوند عزوجل پاک است و چيزهاي پاک را دوست دارد، واشياي ناپاک ومردار را به درگاه خويش قبول نمي نمايد.

درحديث شريف است كه (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) (سنن نسائي) خداوند پاك است، و بجز اشياي پاك را نميپذيرد، ومورد قبولش واقع نميشود.

هرگاه غذاي بسيار خوب و يا آب بسيارسرد، درهنگام گرسنگي وتشنگي، براي تان آورده شود، و براي تان بگويند كه در اين غذا به مقدار بسياركمي كثافت افتاده است، ويا درآب تان قطره اي ازمرداري افتاده، آيا شما اين غذا را مي خوريد؟ وياهم از آن آب مي نوشيد؟ طبيعي است كه نخير.

چرا؟ براي اينکه طبيعت وشخصيت انسان از استعمال اشياي کثيف متنفراست، انسان مخلوقي با کرامت است، بايد از بهترين خوراک ها، که بي نهايت پاک باشد، استفاده نمايد. هرگاه انسان که يک مخلوق است چيز هاي پاک را دوست دارد، از لباس کثيف، مکان نجس، خوراک مکروبي نفرت دارد.

ذات الله (جل جلاله) كه پاكي وي ازهمه برتر است، هيچگاه عبادتي را كه كثافت مادي و معنوي داشته باشد نمي پذيرد.

بدين اساس براي هرعبادت دردين مقدس اسلام پاكي معنوي ومادي شرط مي باشد.

منظور از پاكي مادي: هرگاه لباس، مکان و ياچيزي را در عبادت استعمال مي کنيم لازم است که از نگاه مادي پاک باشد، بنابراين در نماز شرط است که لباس نماز گذار، و مکاني که در آن نماز را ادا ميکند نجس نباشد.

منظور از پاكي معنوي: در پاکي معنوي مراعات سه امر ضروري مي باشد:

1) پاکي که به ذات يک چيز تعلق مي گيرد: زماني چيزي را پاک مي گوييم که بر اساس حکم الهي پاک ثابت شده باشد، مثلا نماز خواندن بر پوست خوک جايز نيست، زيرا خوک در ذاتش مردار است.

2) پاکي که به اسلوب استفاده تعلق مي گيرد: شکل دوم پاکي به اسلوب استفاده آن تعلق مي گيرد، مثلا زماني ما مي خواهيم از گوشت حيوان حلال استفاده نماييم لازم است که ذبح آن به اسلوب اسلامي باشد، وهرگاه گوسفند پاک مطابق احکام اسلامي ذبح نشده باشد خوردن گوشت آن جايز وحلال نميباشد، همچنان ما پول داريم که از طريق حلال بدست ما آمده است، ولي استفاده از اين پول تنها در امورجايز براي يک مسلمان اجازه داده شده است.

3) پاکي که به قيمت وشکل بدست آمدن چيز تعلق مي گيرد: زماني مي توانيم به چيزي پاک بگوييم که از پول حلال ومشروع بدست آمده باشد، مثلا: گوشت گوسفند حلال شده زماني براي ما حلال ميشود که آنرا از پول حلال بدست آورده باشيم.

بنابراين در استفاده از هر چيزي 4 شرط وجود دارد:

شرط اول: شرط پاکي و قابليت استفاده در ذات چيزي: در شريعت اسلامي بسياري چيزها هستند که ذاتا استفاده از آنها نا جايز و نا درست مي باشد، مثلا از ذات مشروبات الکلي استفاده نمودن حرام است، وياهم از ذات خنزير (خون - گوشت - پوست - شحم (چربي) -) همه حرام ميباشد.

شرط دوم: شرط پاکي در اسلوب: پاکي اسلوب سه نوع است:

الف: اسلوب بدست آوردن: براي بدست آوردن هر چيزي اسلوب خاصي در قوانين قرآني وجود دارد، هرگاه با شرايط اسلامي باشد حلال مي باشد در غير آن حرام وناجايز است. بدست آوردن چيزي از طريق سرقت، دزدي، اختلاس، رشوت، سود، فريب کاري، پيشه هاي حرام وناجايز ممنوع وحرام ميباشد.

ب: اسلوب تهيه نمودن: در استفاده از بسياري امور طرز تهيه نمودن آن نيز شرط ميباشد، مثلا خوردن گوشت گوسفند زماني جايز است که به اسلوب اسلامي ذبح شده باشد وهرگاه گوسفند که خوردن گوشت آن جايز است به اسلوب اسلامي ذبح نشده باشد، بازهم حلال گفته نمي شود. در کشور هاي غربي مرغ، گوسفند، گاو وغيره حيوانات را توسط برق با اسلوب خاص هلاک مي کنند که در آن شرايط ذبح اسلامي مراعات نمي گردد. خوردن گوشت اين حيوانات ناجايز است. و يا اينکه در تهيه ي شيريني باب، مواد غذايي وغيره از چربي و روغن خوک استفاده مي کنند، در بسياري مشروبات شان الکل وجود دارد.

ج: اسلوب استعمال و مصرف نمودن: بسا اوقات مال کسي حلال است ولي آنرا به شکل منفي استعمال مي کند، بنابراين مال پاک بايد در امور پاک استعمال گردد. محفل هاييکه براي هم چشمي، خود سازي، پول دادن براي رقاصه ها وموسيقي ها وموسيقي سرايان مبتذل، نوشيدن مخدرات، گردهمايي براي ديدن فلم ها، تياتر هاي بي حيايي، وغيره محافلي اند که از ديدگاه شريعت اسلامي مصرف در آنان جايز نمي باشد. وياهم مصرف نمودن پول در آنچه اجازه نيست که مصرف صورت گيرد.

شرط سوم: شرط پاکي در قيمت: انسان مومن عقيده دارد که بدست آوردن مال از راه حلال يکي از شرايط مهم براي حلال بودن هر چيزي ميباشد، هرگاه کسي چيزي را از پول حرام بدست بياورد، خوردن آن چيز برايش جايز نميباشد.

شرط چهارم: شرط پاکي در شخص استفاده کننده: در شريعت اسلامي چيز هايي است که براي بعضي اشخاص حلال وبراي بعضي ها حرام مي باشد، مثلا استعمال طلا و ابريشم براي زنان و دختران حلال وجايز است، اما براي مردان وپسران حرام و ناروا مي باشد.

مطابق به چهار شرط فوق هرگاه کسي نماز مي خواند، لازم است تا جاي نماز، لباس هاي نماز خوان، وجسمش از نجاست هاي مادي ومعنوي پاك باشد، جاي نماز ولباسهايش بايد از پول حلال خريداري شده باشد، وبدنش نيز از پول حلال تغذيه شده باشد، همچنان لازم است كه از نجاست هاي مادي مانند، بول، غائط، خون، ريم، وغيره پاک باشد، وبا وضو نماز خويش را ادا نمايد.

به همين شكل هرگاه كسي روزه ميگيرد، لازم است تا هنگام روزه گرفتن درسحري غذاي حلال بخورد، ودروقت افطار نيز با غذاي حلال روزه خود را افطار نمايد.

همچنان هرگاه كسي به حج ميرود، بايد پول حجش ازطريق حلال ومشروع باشد، با پول هاي رشوت، سرقت ها از بيت المال مسلمانان، فريب كاري درتجارت وخريدوفروش، طويانه دختران وخواهران، اموال غصب وغيره حج نمودن هيچ فايده ندارد.

نتايج حرام خوري: هرگاه شخصي در عبادات خويش حرام وحلال را مراعات ننموده و توجهي به اين امر نداشته باشد، استفاده از حرام نتايج ذيل را برايش مياورد:

الف: قبول نشدن چهل روز عبادت باخوردن يک لقمه حرام: مهمترين نکته که دانستن آن برهرمسلمان لازم است اين سخن پيامبر صلي الله عليه وسلم ميباشد که فرموده است: (والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوما) (معجم اوسط طبراني) قسم به ذاتي كه نفس محمد به دست اوست، شخصي كه يك لقمه حرام را به شكمش فرود مي برد، چهل روز اعمال نيك او قبول نمي شود.

بـ- قبول نشدن دعاي حرام خور: در حديث شريف بر اساس شهادت پيامبر (صلي الله عليه وسلم) دعاي انسان حرام خور هرگز قبول نمي گردد، آن حرام خوري كه، خوردني، نوشيدني، ولباسش ازمال حرام باشد، وسپس دست به درگاه پروردگارعزوجل نموده طلب دعا نمايد، بهتراست اين حديث پيامبر صلي الله عليه وسلم را از زبان نبي کريم نقل نموده وياد گيريم: حضرت أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) ميفرمايد که رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم گفت:

اي مردم! خداوند عزوجل پاک است، وقبول نميکند مگر چيزهاي پاک را، خداوندعزوجل مومنان را به چيزي امر نموده است که پيامبران را به آن امر نموده، ميفرمايد: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) اي پيامبران! چيزهاي پاک را بخوريد، اعمال نيک نماييد، من از تمامي اعمال شما باخبرهستم، همچنان فرموده: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) اي مومنان! ازرزقي که براي تان داده ام، چيزهاي پاک را بخوريد.

بعدا پيامبر (صلي الله عليه وسلم) فرمود: شخصي سفر طويلي ميکند، با موهاي ژوليده وغبار آلود، دست به آسمان مي کند ومي گويد: اي پروردگارا! اي پروردگارا! درحاليکه خوراکش حرام است، نوشيدني اش حرام است، لباسهايش حرام است، وبا حرام تغذيه شده است، کجا دعايش قبول مي گردد؟ (مسند امام احمد)

جـ - جسمي که از حرام تغذيه شود با آتش دوزخ مي سوزد: ابن كثير از حضرت عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) روايت مي كند كه من اين آيت شريف را درنزد پيامبر صلي الله عليه وسلم تلاوت نمودم (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) اي مردمان ازغذاهاي حلال وپاک بخوريد.

حضرت سعد بن ابي وقاص (رضي الله عنه) عرض نمود: اي رسول خدا! براي من دعا نما كه خداوند (جل جلاله) مرا مستجاب الدعا (كسيكه دعايش قبول مي گردد) بگرداند، پيامبر صلي الله عليه وسلم گفت: اي سعد! غذايت را پاک بگردان، قسم به ذاتي كه نفس محمد به دست اوست، شخصي كه يك لقمه حرام را به شكمش فرود مي برد، چهل روز اعمال نيك او قبول نمي شود، وهركسيكه بدنش ازحرام وسود تغذيه شده باشد، آتش دوزخ برايش اولي تر است.

هرگاه به معناي اين حديث شريف متوجه شويم، ميبينيم كه كسانيكه ازپول حرام استفاده نموده، ومشغول عبادت مي شوند، درحقيقت عبادت شان قبول نشده است.

از اين حديث پيامبر (صلي الله عليه وسلم) به صراحت معلوم مي گردد، انساني كه خوراكش، نوشيدني اش، لباسش از مال حرام باشد، ويا جسمش ازحرام تغذيه شده باشد، هرقدر به دربار خداوند (عزوجل) دعا كند، دعايش قبول نمي شود.

د- صدقه نمودن يک خرماي حلال به اندازه ي يک کوه مي گردد: برعکس هرگاه يک مسلمان مخلص ازمال حلال خويش به اندازه يک خرما در راه خداوند عزوجل مصرف مينمايد، الله همين مال کم وي را به اندازه کوه ها گردانيده وبرايش اجر مي دهد، حضرت ابي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) مي فرمايد که پيامبر (صلي الله عليه وسلم) فرمود: هرگاه کسي به اندازه ي يک خرما از مال حلال صدقه دهد درحاليکه خداوند (عزوجل) بغيراز چيزهاي پاک را قبول نمي کند، سپس پروردگار متعال اين مال پاک را نمو مي دهد تا اينکه اين مال پاک به اندازه يک کوه مي گردد. (بخاري 1321)

بـ: اداي فرايض: آنچه را خداي عزوجل فرض نموده است، در روز قيامت محاسبه صورت مي گيرد وانساني که در فرايض بي تفاوتي مي کند حتما به مشکلات زياد مواجه مي گردد.

جـ: اقتدا به نبي كريم صلي الله عليه وسلم: بزرگترين نجات در متابعت از رسول الله صلي الله عليه وسلم مي باشد، زيرا کسانيکه سخنان پيامبر را گذاشته به ارشادات اشخاصي ديگري که مخالف گفته هاي پيامبر سخن مي گويند، در روز قيامت به مشکلات زيادي مواجه شده ونجات شان بسيار مشکل خواهد بود.

عقبه بن عامر (رضي الله عنه) مي فرمايد که گفتم اي رسول خدا! نجات در چيست؟ گفت: زبانت را حفظ کن، خانه ات برايت فراخ باشد، و بر گناهانت گريه کن.

دوم: بر اساس اخلاص باشد: الله (عزوجل) ذات نهايت صاحب قدرت مي باشد، هيچگاهي عملي را كه باوي كسي شريك گردد نمي پذيرد.

هرگاه كسي درعبادت خداوند % 1 كسي ديگري را شريك نمايد، خداوند عزوجل همان %99 را به همان شخص مي دهد، وهيچ چيزي از آنرا نمي پذيرد.

بر اين اساس لازم است كه انسان درعبادت خويش كسي را با خدا شريك نكند، هميشه متوجه باشد كه آنچه عبادت ناميده مي شود، خاص براي ذات خداوند (عزوجل) انجام داده شود.

مثلا: كسي مي خواهد صدقه كند، ازاو مي پرسيم: شما چرا اينقدر مصرف رامتحمل شديد؟ هرگاه هدفش خداوند (عزوجل) باشد، مي گويد: براي رضايت خداوند (عزوجل) اينكار را نمودم، و يا هم اين انسان صدقه خويش را چنين خفيه به مستحقين مي دهد كه هيچ كسي از آن خبر نمي شود، اما اگراز شخص ريا كار بپرسيم كه شما چرا اينقدر مصرف نموديد؟ مي گويد براي اينكه مردم بر ما تبصره نكنند، خنده نكنند، ونگويند كه هيچ مصرفي نكرد، و يا هم اين رواج قومي ماست، وما بايد مطابق آن عمل نماييم.

بنابراين بر هر مسلمان با ايمان لازم است که اخلاص در عبادت را در نظر داشته، و هميشه توجه اش به خداي يگانه باشد، در غير آن عبادتش قبول نميگردد.

 

سوم: مطابق قرآن وسنت باشد:

عبادت در اسلام اينست كه در مورد آن عبادت در قرآن عظيم الشان و يا سنت پيامبر (صلي الله عليه وسلم) ذكر شده باشد، مثل: نماز، روزه، زكات، حج، صله رحم، احترام والدين، ذكر، دعوت به اسلام، جهاد براي دفاع از مقدسات وغيره عباداتي که در عصر نبوت بعنوان عبادت پذيرفته شده است.

بعضي از مردمان اعمال نيك را انجام مي دهند، اخلاص نيز دارند، پاكي مادي ومعنوي آنرا نيز درنظر دارند، ولي اعمال شان با سنت پيامبر (صلي الله عليه وسلم) مطابقت ندارد، آنان بعضي ازاعمال را مطابق خواست خويش و يا از بعضي از اديان ديگري نقل نموده، به آن متوصل مي شوند.

بنابراين بر هر مسلمان فرض است که براي اينکه يک عمل را عبادت نامگذاري نمايد اصل آن عبادت را در قرآن وسنت جستجو کند.

زيرا دين مقدس اسلام در زمان حضرت محمد (صلي الله عليه وسلم) تکميل شده است وآيت (اليوم اکملت لکم دينکم) نازل شد که دين تکميل گرديده است.

ومعيار قبولي عبادت آنست که اصل در قرآن وسنت داشته و به شکلي آن عبادت شود که رسول الله صلي الله عليه وسلم آنرا آنجام داده است.

سايت نوار اسلام

IslamTape.Com

 

این مطلب را به اشتراک بگذار

اضافه کردن نظر

در متن نظرات خود از هرگونه توهین به دیگران خودداری کرده و صرفا نظر خود را مرقوم بفرمایید.


کد امنیتی
تازه کردن

آخرین نظرات

آخرین پیامک ها

شبی با قرآن(1393/08/22) 1393-08-22 - سلام خدا بر شما * و در زمین کوههای...
شبی با قرآن(1393/08/15) 1393-08-15 - سلام اسلام دین صلح است *اي كساني ...
شبی با قرآن(1393/08/08) 1393-08-08 - سلام *اميد است پروردگارتان ( بعد ...

ورود نویسندگان

شبی با قرآن

  • در بخش شبی با قرآن تذکره پیامک های ارسالی هر هفته به همراه تفسیر آیات هفته ، همزمان با ارسال پیامک ها قرار داده خواهد شد تا بدین سان امکان دسترسی به پیامک ها از طیق اینترنت نیز فراهم شود.
  • پیامک های هفتگی

بخش اخبار

  • در بخش اخبار تذکره تلاش خواهد شد تا جدیدترین اخبار و رویدادهای جهان اسلام به سمع و نظر خوانندگان گرامی برسد.
  • ورود به بخش اخبار

بخش دانلود

  • در بخش دانلود تذکره تلاش خواهد شد تا امکان دانلود و مشاهده ی آنلاین انواع فایل های صوتی و تصویری و کتاب و نرم افزار اسلامی فراهم شود تا بدین گونه قدمی در راستای نشر فرهنگ اسلامیمان برداشته باشیم
  • ورود به بخش دانلود

مقالات تذکره

  • در بخش مقالات تذکره تلاش خواهد شد افزون بر تولید مقاله یکی از قوی ترین آرشیوهای مقاله برای سایت های اسلامی ایجاد شود تا امکان دسترسی به حجم وسیعی از مقالات در کمترین زمان ممکن فراهم شود.
  • ورود به بخش مقالات
شما اینجا هستید: خانه مقالات ارکان اسلام فلسفه ی قبولی و رد عبادات